در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

معرفی دستور dig در لینوکس و نمونه های کاربردی آن

دستور dig در واقع یک ابزار برای پرسش و پاسخ یا همان Query گرفتن از DNS سرورها برای دریافت اطلاعات در خصوص آدرس های Host های مختلف اینترنتی است ، اگر بخواهیم کمی ساده تر بگوییم نمونه دستور nslookup ولی بسیار پیشرفته تد در لینوکس است . رکوردهایی مثل MX ، NS ، SRV و اطلاعات کاملی در خصوص Name Server های اینترنتی را می توان از طریق این دستور به دست آورد و به همین دلیل ابزاری بسیار کاربردی برای رفع اشکال در خصوص مشکلات DNS به حساب می آید . از این ابزار بصورت معمول در سیستم عامل های لینوکس ، یونیکس و مکینتاش استفاده می شود ، در ادامه چند مثال کاربردی در خصوص استفاده از این دستور برای شما ارائه می کنیم .

ساده ترین Query ممکنunity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> tosinso.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22811
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
tosinso.com.		2139	IN	A	185.8.173.236

;; Query time: 449 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:21:01 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 56

Query گرفتن از یک Name سرور مشخصunity@unity-ubuntu:~$ dig @4.2.2.2 tosinso.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @4.2.2.2 tosinso.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58451
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 8192
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
tosinso.com.		2989	IN	A	185.8.173.236

;; Query time: 101 msec
;; SERVER: 4.2.2.2#53(4.2.2.2)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:22:13 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 56

Query گرفتن برای یک رکورد خاصunity@unity-ubuntu:~$ dig @4.2.2.4 tosinso.com MX

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @4.2.2.4 tosinso.com MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64179
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 8192
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	MX

;; AUTHORITY SECTION:
tosinso.com.		3473	IN	SOA	tosinso.com. hostmaster.tosinso.com. 22 900 600 86400 3600

;; Query time: 194 msec
;; SERVER: 4.2.2.4#53(4.2.2.4)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:24:10 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 95

Query گرفتن بصورت Reverse Lookup یا IP به اسمunity@unity-ubuntu:~$ dig -x 8.8.8.8

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> -x 8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56907
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;8.8.8.8.in-addr.arpa.		IN	PTR

;; ANSWER SECTION:
8.8.8.8.in-addr.arpa.	21599	IN	PTR	google-public-dns-a.google.com.

;; Query time: 1575 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:45:58 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 93

تست کردن مسیر DNS یا Trace DNS Path


unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com +trace

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> tosinso.com +trace
;; global options: +cmd
.			257928	IN	NS	e.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	h.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	l.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	i.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	a.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	d.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	c.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	b.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	j.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	k.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	g.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	m.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	f.root-servers.net.
.			257928	IN	RRSIG	NS 8 0 518400 20180913170000 20180831160000 41656 . XDZlKwBNycltylMQ+6pNg+cXXExph5BtJM4C/RndmI411Bkb9eGBz4ne 2IUlkWWNM+WCtRsaPcgE5zv/Yq1ueSoa24erFkXV66yEZJ/GvZKFwnVr B2Ul2aLl8Q39xyFFl6dyh0WiGoDGSYU0NaxFzTxlbH6qk/kqLLk9SZGg jVQovGlWW84+kbCHivX4kCnwT+DcUMjX+bBR4wjQUhxP2SClX2F0ykPO Eq+bMTxtVBQOEAQMrvkHf7EWEkqdrOsjvefpyv6xGQAeUZjkc4KyT3Kw XtvDk/qYuYu8akmYulrv3SdDVnqTiqJljsYs9icuDl/YiZO0JXZNL8UZ 6GMakQ==
;; Received 525 bytes from 8.8.8.8#53(8.8.8.8) in 116 ms

com.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.net.
com.			86400	IN	DS	30909 8 2 E2D3C916F6DEEAC73294E8268FB5885044A833FC5459588F4A9184CF C41A5766
com.			86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20180916050000 20180903040000 41656 . B/6WTBT19nJLDib3PIlehxsbDOC0XOnwxYMWejncJxfCPqenkE37w9DC rMRdFP311EJexkBsmzc27QE15h+gRlUAdEjO3i8yOIRIQHOZHEpaVCYV N2KRJy1SgSHy0DdFtyda5SZnWeVrDfl4yvfbFISz2vK6qGtsblbq2cvo /f7q37Xo8ISJHRqPKpRXRxdNudq84uq9w7wwC2Bq7Q+LgmuDWwBDw7R1 ExePpvX94HwPorLAzva+yz7LcxRxani+HkNwTvb1rwqLK6VsIYcRO1aE l81LsdmI8uMkJLo7nM4J9A2i0O1FQk3xre3Vbv+j9LboG7f9suSjvC3q wCRjvw==
;; Received 1171 bytes from 199.7.83.42#53(l.root-servers.net) in 119 ms

tosinso.com.		172800	IN	NS	ns.tosinso.com.
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 86400 IN NSEC3 1 1 0 - CK0Q1GIN43N1ARRC9OSM6QPQR81H5M9A NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20180909044343 20180902033343 46475 com. XHT8WvqebgePhfnKmN4ufL2tnMFu8rDJfN/yNCy94Jb8q9DewS3jZGr6 d47aynNX3oSzwhBXvpRlTlhr//8ZdfBcuDViJQMbVrlWafWqrJ9Bl+hU 4OlfTWWNOkf2mUi+2NN/BDaigevqBZ3dJZYQcfIQ7uzE2lmAwaV+2Yw+ iro=
JL1EICE542OADTLHEAK1O8UDBVAT3VLD.com. 86400 IN NSEC3 1 1 0 - JL1I24K5OBP2BFP2O0AOT8T0SQUQ4A8L NS DS RRSIG
JL1EICE542OADTLHEAK1O8UDBVAT3VLD.com. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20180910044409 20180903033409 46475 com. swYLYjEsAbocsXt0SaLCnILh37MsPns1qVXl+TGgU/3MMOZpo4gqxuJM eZMYiDZfrKvqOhDc//9JHfmctCiPLR03INZ3DNvd+Ba0c8LPfl57mxGA NAowELepig58x7jIMXC+42riGtnViQgcytPe8kLeXH1yi/mLVGjPRb0P Gkg=
;; Received 550 bytes from 192.43.172.30#53(i.gtld-servers.net) in 160 ms

tosinso.com.		3600	IN	A	185.8.173.236
;; Received 56 bytes from 185.8.173.236#53(ns.tosinso.com) in 33 ms

خلاصه ترین نتیجه ممکن از دستور dig


unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com +short
185.8.173.236

Query گرفتن از همه نوع رکورد
unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com ANY

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> tosinso.com ANY
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57922
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	ANY

;; ANSWER SECTION:
tosinso.com.		3599	IN	A	185.8.173.236
tosinso.com.		3599	IN	NS	ns.tosinso.com.
tosinso.com.		3599	IN	NS	ns.tosinso.com.
tosinso.com.		3599	IN	SOA	tosinso.com. hostmaster.tosinso.com. 22 900 600 86400 3600

;; Query time: 310 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Mon Sep 03 10:18:41 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 145

نویسنده : محمد نصیری

منبع : جزیره لینوکس و متن باز وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

#دستورات_dns_در_لینوکس #کاربرد_دستور_dig #دستور_dig #دستور_dig_در_لینوکس #نحوه_استفاده_از_دستور_dig
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....