تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزارها موجود در لینوکس کالی ::: t50 در kali Linux

محمد عابدینی
محمد عابدینی
0 پسند
395 بازدید
0 نظر
30 ماه قبل

در این بخش شما رو با یک ابزار دیگری که با آن می توانید Stress Testing را در شبکه خود انجام دهید را معرفی می کنم. اسم این برنامه t50 است که برای شما می تواند حمله DDOS برروی سیستم شما را شبیه سازی کند و بیش از 15 پروتکل معرفی که در همه سیستم عاملها وجود دارد را پشتیبانی می کند. این برنامه از پروتکلهای زیر حمایت می کند: TCP, UDP, ICMP, IGMPv2, IGMPv3, EGP, DCCP, RSVP, RIPv1, RIPv2, GRE, ESP, AH, EIGRP ,OSPF.

این برنامه می تواند یک میلیون بسته تولید کند. در ادامه شما با خروجی Help این فرمان در لینوکس کالی مشاهده می کنید، در این خروجی شما لیست پروتکلها و سویچ ایجاد کننده آنها را مشاهده می کنید:

root@kali:~# t50 -h
T50 Experimental Mixed Packet Injector Tool 5.4.1-rc1
Originally created by Nelson Brito <nbrito@sekure.org>
Now produced by Fernando Mercês <fernando@mentebinaria.com.br>

Usage: T50 <host> [/CIDR] [options]

Common Options:
  --threshold NUM      Threshold of packets to send   (default 1000)
  --flood          This option supersedes the 'threshold'
  --encapsulated      Encapsulated protocol (GRE)   (default OFF)
 -B,--bogus-csum       Bogus checksum          (default OFF)
  --turbo          Extend the performance      (default OFF)
 -v,--version         Print version and exit
 -h,--help          Display this help and exit

GRE Options:
  --gre-seq-present     GRE sequence # present      (default OFF)
  --gre-key-present     GRE key present         (default OFF)
  --gre-sum-present     GRE checksum present       (default OFF)
  --gre-key NUM       GRE key             (default RANDOM)
  --gre-sequence NUM    GRE sequence #          (default RANDOM)
  --gre-saddr ADDR     GRE IP source IP address     (default RANDOM)
  --gre-daddr ADDR     GRE IP destination IP address  (default RANDOM)

DCCP/TCP/UDP Options:
  --sport NUM        DCCP|TCP|UDP source port     (default RANDOM)
  --dport NUM        DCCP|TCP|UDP destination port  (default RANDOM)

IP Options:
 -s,--saddr ADDR       IP source IP address       (default RANDOM)
  --tos NUM         IP type of service        (default 0x40)
  --id NUM         IP identification        (default RANDOM)
  --frag-offset NUM     IP fragmentation offset     (default 0)
  --ttl NUM         IP time to live         (default 255)
  --protocol PROTO     IP protocol           (default TCP)

ICMP Options:
  --icmp-type NUM      ICMP type            (default 8)
  --icmp-code NUM      ICMP code            (default 0)
  --icmp-gateway ADDR    ICMP redirect gateway      (default RANDOM)
  --icmp-id NUM       ICMP identification       (default RANDOM)
  --icmp-sequence NUM    ICMP sequence #         (default RANDOM)

IGMP Options:
  --igmp-type NUM      IGMPv1/v3 type          (default 0x11)
  --igmp-code NUM      IGMPv1/v3 code          (default 0)
  --igmp-group ADDR     IGMPv1/v3 address        (default RANDOM)
  --igmp-qrv NUM      IGMPv3 QRV            (default RANDOM)
  --igmp-suppress      IGMPv3 suppress router-side   (default OFF)
  --igmp-qqic NUM      IGMPv3 QQIC           (default RANDOM)
  --igmp-grec-type NUM   IGMPv3 group record type     (default 1)
  --igmp-sources NUM    IGMPv3 # of sources       (default 2)
  --igmp-multicast ADDR   IGMPv3 group record multicast  (default RANDOM)
  --igmp-address ADDR,...  IGMPv3 source address(es)    (default RANDOM)

TCP Options:
  --acknowledge NUM     TCP ACK sequence #        (default RANDOM)
  --sequence NUM      TCP SYN sequence #        (default RANDOM)
  --data-offset NUM     TCP data offset         (default 5)
 -F,--fin           TCP FIN flag           (default OFF)
 -S,--syn           TCP SYN flag           (default OFF)
 -R,--rst           TCP RST flag           (default OFF)
 -P,--psh           TCP PSH flag           (default OFF)
 -A,--ack           TCP ACK flag           (default OFF)
 -U,--urg           TCP URG flag           (default OFF)
 -E,--ece           TCP ECE flag           (default OFF)
 -C,--cwr           TCP CWR flag           (default OFF)
 -W,--window NUM       TCP Window size         (default NONE)
  --urg-pointer NUM     TCP URG pointer         (default NONE)
  --mss NUM         TCP Maximum Segment Size     (default NONE)
  --wscale NUM       TCP Window Scale         (default NONE)
  --tstamp NUM:NUM     TCP Timestamp (TSval:TSecr)   (default NONE)
  --sack-ok         TCP SACK-Permitted        (default OFF)
  --ttcp-cc NUM       T/TCP Connection Count (CC)   (default NONE)
  --ccnew NUM        T/TCP Connection Count (CC.NEW) (default NONE)
  --ccecho NUM       T/TCP Connection Count (CC.ECHO) (default NONE)
  --sack NUM:NUM      TCP SACK Edges (Left:Right)   (default NONE)
  --md5-signature      TCP MD5 signature included    (default OFF)
  --authentication     TCP-AO authentication included  (default OFF)
  --auth-key-id NUM     TCP-AO authentication key ID   (default 1)
  --auth-next-key NUM    TCP-AO authentication next key  (default 1)
  --nop           TCP No-Operation         (default EOL)

EGP Options:
  --egp-type NUM      EGP type             (default 3)
  --egp-code NUM      EGP code             (default 3)
  --egp-status NUM     EGP status            (default 1)
  --egp-as NUM       EGP autonomous system      (default RANDOM)
  --egp-sequence NUM    EGP sequence #          (default RANDOM)
  --egp-hello NUM      EGP hello interval        (default RANDOM)
  --egp-poll NUM      EGP poll interval        (default RANDOM)

RIP Options:
  --rip-command NUM     RIPv1/v2 command         (default 2)
  --rip-family NUM     RIPv1/v2 address family     (default 2)
  --rip-address ADDR    RIPv1/v2 router address     (default RANDOM)
  --rip-metric NUM     RIPv1/v2 router metric      (default RANDOM)
  --rip-domain NUM     RIPv2 router domain       (default RANDOM)
  --rip-tag NUM       RIPv2 router tag         (default RANDOM)
  --rip-netmask ADDR    RIPv2 router subnet mask     (default RANDOM)
  --rip-next-hop ADDR    RIPv2 router next hop      (default RANDOM)
  --rip-authentication   RIPv2 authentication included  (default OFF)
  --rip-auth-key-id NUM   RIPv2 authentication key ID   (default 1)
  --rip-auth-sequence NUM  RIPv2 authentication sequence # (default RANDOM)

DCCP Options:
  --dccp-data-offset NUM  DCCP data offset         (default VARY)
  --dccp-cscov NUM     DCCP checksum coverage      (default 0)
  --dccp-ccval NUM     DCCP HC-Sender CCID       (default RANDOM)
  --dccp-type NUM      DCCP type            (default 0)
  --dccp-extended      DCCP extend for sequence #    (default OFF)
  --dccp-sequence-1 NUM   DCCP sequence #         (default RANDOM)
  --dccp-sequence-2 NUM   DCCP extended sequence #     (default RANDOM)
  --dccp-sequence-3 NUM   DCCP sequence # low       (default RANDOM)
  --dccp-service NUM    DCCP service code        (default RANDOM)
  --dccp-acknowledge-1 NUM DCCP acknowledgment # high    (default RANDOM)
  --dccp-acknowledge-2 NUM DCCP acknowledgment # low    (default RANDOM)
  --dccp-reset-code NUM   DCCP reset code         (default RANDOM)

RSVP Options:
  --rsvp-flags NUM     RSVP flags            (default 1)
  --rsvp-type NUM      RSVP message type        (default 1)
  --rsvp-ttl NUM      RSVP time to live        (default 254)
  --rsvp-session-addr ADDR RSVP SESSION destination address (default RANDOM)
  --rsvp-session-proto NUM RSVP SESSION protocol ID     (default 1)
  --rsvp-session-flags NUM RSVP SESSION flags        (default 1)
  --rsvp-session-port NUM  RSVP SESSION destination port  (default RANDOM)
  --rsvp-hop-addr ADDR   RSVP HOP neighbor address    (default RANDOM)
  --rsvp-hop-iface NUM   RSVP HOP logical interface    (default RANDOM)
  --rsvp-time-refresh NUM  RSVP TIME refresh interval    (default 360)
  --rsvp-error-addr ADDR  RSVP ERROR node address     (default RANDOM)
  --rsvp-error-flags NUM  RSVP ERROR flags         (default 2)
  --rsvp-error-code NUM   RSVP ERROR code         (default 2)
  --rsvp-error-value NUM  RSVP ERROR value         (default 8)
  --rsvp-scope NUM     RSVP SCOPE # of address(es)   (default 1)
  --rsvp-address ADDR,...  RSVP SCOPE address(es)      (default RANDOM)
  --rsvp-style-option NUM  RSVP STYLE option vector     (default 18)
  --rsvp-sender-addr ADDR  RSVP SENDER TEMPLATE address   (default RANDOM)
  --rsvp-sender-port NUM  RSVP SENDER TEMPLATE port    (default RANDOM)
  --rsvp-tspec-traffic   RSVP TSPEC service traffic    (default OFF)
  --rsvp-tspec-guaranteed  RSVP TSPEC service guaranteed  (default OFF)
  --rsvp-tspec-r NUM    RSVP TSPEC token bucket rate   (default RANDOM)
  --rsvp-tspec-b NUM    RSVP TSPEC token bucket size   (default RANDOM)
  --rsvp-tspec-p NUM    RSVP TSPEC peak data rate    (default RANDOM)
  --rsvp-tspec-m NUM    RSVP TSPEC minimum policed unit (default RANDOM)
  --rsvp-tspec-M NUM    RSVP TSPEC maximum packet size  (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-ishop NUM  RSVP ADSPEC IS HOP count     (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-path NUM  RSVP ADSPEC path b/w estimate  (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-m NUM    RSVP ADSPEC minimum path latency (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-mtu NUM   RSVP ADSPEC composed MTU     (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-guaranteed RSVP ADSPEC service guaranteed  (default OFF)
  --rsvp-adspec-Ctot NUM  RSVP ADSPEC ETE composed value C (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-Dtot NUM  RSVP ADSPEC ETE composed value D (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-Csum NUM  RSVP ADSPEC SLR point composed C (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-Dsum NUM  RSVP ADSPEC SLR point composed D (default RANDOM)
  --rsvp-adspec-controlled RSVP ADSPEC service controlled  (default OFF)
  --rsvp-confirm-addr ADDR RSVP CONFIRM receiver address  (default RANDOM)

IPSEC Options:
  --ipsec-ah-length NUM   IPSec AH header length      (default NONE)
  --ipsec-ah-spi NUM    IPSec AH SPI           (default RANDOM)
  --ipsec-ah-sequence NUM  IPSec AH sequence #       (default RANDOM)
  --ipsec-esp-spi NUM    IPSec ESP SPI          (default RANDOM)
  --ipsec-esp-sequence NUM IPSec ESP sequence #       (default RANDOM)

EIGRP Options:
  --eigrp-opcode NUM    EIGRP opcode           (default 1)
  --eigrp-flags NUM     EIGRP flags           (default RANDOM)
  --eigrp-sequence NUM   EIGRP sequence #         (default RANDOM)
  --eigrp-acknowledge NUM  EIGRP acknowledgment #      (default RANDOM)
  --eigrp-as NUM      EIGRP autonomous system     (default RANDOM)
  --eigrp-type NUM     EIGRP type            (default 258)
  --eigrp-length NUM    EIGRP length           (default NONE)
  --eigrp-k1 NUM      EIGRP parameter K1 value     (default 1)
  --eigrp-k2 NUM      EIGRP parameter K2 value     (default 0)
  --eigrp-k3 NUM      EIGRP parameter K3 value     (default 1)
  --eigrp-k4 NUM      EIGRP parameter K4 value     (default 0)
  --eigrp-k5 NUM      EIGRP parameter K5 value     (default 0)
  --eigrp-hold NUM     EIGRP parameter hold time    (default 360)
  --eigrp-ios-ver NUM.NUM  EIGRP IOS release version    (default 12.4)
  --eigrp-rel-ver NUM.NUM  EIGRP PROTO release version   (default 1.2)
  --eigrp-next-hop ADDR   EIGRP [in|ex]ternal next-hop   (default RANDOM)
  --eigrp-delay NUM     EIGRP [in|ex]ternal delay    (default RANDOM)
  --eigrp-bandwidth NUM   EIGRP [in|ex]ternal bandwidth  (default RANDOM)
  --eigrp-mtu NUM      EIGRP [in|ex]ternal MTU     (default 1500)
  --eigrp-hop-count NUM   EIGRP [in|ex]ternal hop count  (default RANDOM)
  --eigrp-load NUM     EIGRP [in|ex]ternal load     (default RANDOM)
  --eigrp-reliability NUM  EIGRP [in|ex]ternal reliability (default RANDOM)
  --eigrp-daddr ADDR/CIDR  EIGRP [in|ex]ternal address(es) (default RANDOM)
  --eigrp-src-router ADDR  EIGRP external source router   (default RANDOM)
  --eigrp-src-as NUM    EIGRP external autonomous system (default RANDOM)
  --eigrp-tag NUM      EIGRP external arbitrary tag   (default RANDOM)
  --eigrp-proto-metric NUM EIGRP external protocol metric  (default RANDOM)
  --eigrp-proto-id NUM   EIGRP external protocol ID    (default 2)
  --eigrp-ext-flags NUM   EIGRP external flags       (default RANDOM)
  --eigrp-address ADDR   EIGRP multicast sequence address (default RANDOM)
  --eigrp-multicast NUM   EIGRP multicast sequence #    (default RANDOM)
  --eigrp-authentication  EIGRP authentication included  (default OFF)
  --eigrp-auth-key-id NUM  EIGRP authentication key ID   (default 1)

OSPF Options:
  --ospf-type NUM      OSPF type            (default 1)
  --ospf-length NUM     OSPF length           (default NONE)
  --ospf-router-id ADDR   OSPF router ID          (default RANDOM)
  --ospf-area-id ADDR    OSPF area ID           (default 0.0.0.0)
 -1,--ospf-option-MT     OSPF multi-topology / TOS-based (default RANDOM)
 -2,--ospf-option-E      OSPF external routing capability (default RANDOM)
 -3,--ospf-option-MC     OSPF multicast capable      (default RANDOM)
 -4,--ospf-option-NP     OSPF NSSA supported       (default RANDOM)
 -5,--ospf-option-L      OSPF LLS data block contained  (default RANDOM)
 -6,--ospf-option-DC     OSPF demand circuits supported  (default RANDOM)
 -7,--ospf-option-O      OSPF Opaque-LSA         (default RANDOM)
 -8,--ospf-option-DN     OSPF DOWN bit          (default RANDOM)
  --ospf-netmask ADDR    OSPF router subnet mask     (default RANDOM)
  --ospf-hello-interval NUM OSPF HELLO interval       (default RANDOM)
  --ospf-hello-priority NUM OSPF HELLO router priority    (default 1)
  --ospf-hello-dead NUM   OSPF HELLO router dead interval (default 360)
  --ospf-hello-design ADDR OSPF HELLO designated router   (default RANDOM)
  --ospf-hello-backup ADDR OSPF HELLO backup designated   (default RANDOM)
  --ospf-neighbor NUM    OSPF HELLO # of neighbor(s)   (default NONE)
  --ospf-address ADDR,...  OSPF HELLO neighbor address(es) (default RANDOM)
  --ospf-dd-mtu NUM     OSPF DD MTU           (default 1500)
  --ospf-dd-dbdesc-MS    OSPF DD master/slave bit option (default RANDOM)
  --ospf-dd-dbdesc-M    OSPF DD more bit option     (default RANDOM)
  --ospf-dd-dbdesc-I    OSPF DD init bit option     (default RANDOM)
  --ospf-dd-dbdesc-R    OSPF DD out-of-band resync    (default RANDOM)
  --ospf-dd-sequence NUM  OSPF DD sequence #        (default RANDOM)
  --ospf-dd-include-lsa   OSPF DD include LSA header    (default OFF)
  --ospf-lsa-age NUM    OSPF LSA age           (default 360)
  --ospf-lsa-do-not-age   OSPF LSA do not age       (default OFF)
  --ospf-lsa-type NUM    OSPF LSA type          (default 1)
  --ospf-lsa-id ADDR    OSPF LSA ID address       (default RANDOM)
  --ospf-lsa-router ADDR  OSPF LSA advertising router   (default RANDOM)
  --ospf-lsa-sequence NUM  OSPF LSA sequence #       (default RANDOM)
  --ospf-lsa-metric NUM   OSPF LSA metric         (default RANDOM)
  --ospf-lsa-flag-B     OSPF Router-LSA border router  (default RANDOM)
  --ospf-lsa-flag-E     OSPF Router-LSA external router (default RANDOM)
  --ospf-lsa-flag-V     OSPF Router-LSA virtual router  (default RANDOM)
  --ospf-lsa-flag-W     OSPF Router-LSA wild router   (default RANDOM)
  --ospf-lsa-flag-NT    OSPF Router-LSA NSSA translation (default RANDOM)
  --ospf-lsa-link-id ADDR  OSPF Router-LSA link ID     (default RANDOM)
  --ospf-lsa-link-data ADDR OSPF Router-LSA link data    (default RANDOM)
  --ospf-lsa-link-type NUM OSPF Router-LSA link type    (default 1)
  --ospf-lsa-attached ADDR OSPF Network-LSA attached router (default RANDOM)
  --ospf-lsa-larger     OSPF ASBR/NSSA-LSA ext. larger  (default OFF)
  --ospf-lsa-forward ADDR  OSPF ASBR/NSSA-LSA forward    (default RANDOM)
  --ospf-lsa-external ADDR OSPF ASBR/NSSA-LSA external   (default RANDOM)
  --ospf-vertex-router   OSPF Group-LSA type router    (default RANDOM)
  --ospf-vertex-network   OSPF Group-LSA type network   (default RANDOM)
  --ospf-vertex-id ADDR   OSPF Group-LSA vertex ID     (default RANDOM)
  --ospf-lls-extended-LR  OSPF LLS Extended option LR   (default OFF)
  --ospf-lls-extended-RS  OSPF LLS Extended option RS   (default OFF)
  --ospf-authentication   OSPF authentication included   (default OFF)
  --ospf-auth-key-id NUM  OSPF authentication key ID    (default 1)
  --ospf-auth-sequence NUM OSPF authentication sequence #  (default RANDOM)

Some considerations while running this program:
 1. There is no limitation of using as many options as possible.
 2. Report T50 bugs at http://t50.sf.net.
 3. Some header fields with default values MUST be set to '0' for RANDOM.
 4. Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 5. Be nice when using T50, the author DENIES its use for DoS/DDoS purposes.
 6. Running T50 with '--protocol T50' option, sends ALL protocols sequentially.

برای اجرا این برنامه برای هاست 192.168.1.1 از فرمان زیر استفاده کنید:

root@kali:~# t50 --flood 192.168.1.1
entering in flood mode...
hit CTRL+C to break.
T50 5.4.1-rc1 successfully launched on May 17th 2014 10:48:51
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...