تا %60 درصد تخفیف برای تنها 6 نفر با کد 255JFYLX + صدور گواهینامه فقط تا
000000

ابزار smtp-user-enum در کالی لینوکس

لینک دانلود

در این بخش با ابزاری به نام smtp-user-enum آشنا می شوید که برای بدست آوردن حساب های کاربری موجود در سیستم عامل سولاریس مورد استفاده قرار می گیرد که این ابزار از ضعف امنیتی موجود در سرور میل sendmail استفاده می کنید و بدست آوردن اطلاعات با استفاده از اسیب پذیری در دستورات ، EXPN و RCPT TO انجام می شود. خروجی این برنامه را مشاهده می کنید:

root@kali:~# smtp-user-enum -h
smtp-user-enum v1.2 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum )

Usage: smtp-user-enum.pl [options] ( -u username | -U file-of-usernames ) ( -t host | -T file-of-targets )

options are:
    -m n   Maximum number of processes (default: 5)
  -M mode Method to use for username guessing EXPN, VRFY or RCPT (default: VRFY)
  -u user Check if user exists on remote system
  -f addr MAIL FROM email address. Used only in "RCPT TO" mode (default: user@example.com)
    -D dom  Domain to append to supplied user list to make email addresses (Default: none)
         Use this option when you want to guess valid email addresses instead of just usernames
         e.g. "-D example.com" would guess foo@example.com, bar@example.com, etc. Instead of
           simply the usernames foo and bar.
  -U file File of usernames to check via smtp service
  -t host Server host running smtp service
  -T file File of hostnames running the smtp service
  -p port TCP port on which smtp service runs (default: 25)
  -d    Debugging output
  -t n   Wait a maximum of n seconds for reply (default: 5)
  -v    Verbose
  -h    This help message

Also see smtp-user-enum-user-docs.pdf from the smtp-user-enum tar ball.

Examples:

$ smtp-user-enum.pl -M VRFY -U users.txt -t 10.0.0.1
$ smtp-user-enum.pl -M EXPN -u admin1 -t 10.0.0.1
$ smtp-user-enum.pl -M RCPT -U users.txt -T mail-server-ips.txt
$ smtp-user-enum.pl -M EXPN -D example.com -U users.txt -t 10.0.0.1

برای بدست آوردن وجود کاربر root در سیستمی با آدرس ip 192.168.1.25 به روش زیر از این فرمان استفاده می شود:

root@kali:~# smtp-user-enum -M VRFY -u root -t 192.168.1.25
Starting smtp-user-enum v1.2 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum )

 ----------------------------------------------------------
|          Scan Information            |
 ----------------------------------------------------------

Mode ..................... VRFY
Worker Processes ......... 5
Target count ............. 1
Username count ........... 1
Target TCP port .......... 25
Query timeout ............ 5 secs
Target domain ............

######## Scan started at Tue May 13 16:06:28 2014 #########
192.168.1.25: root exists
######## Scan completed at Tue May 13 16:06:29 2014 #########
1 results.

1 queries in 1 seconds (1.0 queries / sec)
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر