تا %60 درصد تخفیف برای تنها 6 نفر با کد 59E9W7NB + صدور گواهینامه فقط تا
000000

ابزار SSLsplit در لینوکی کالی

لینک دانلود

SSLsplit یک ابزار برای حملاتman-in-the-middle بر روی شبکه های SSL TLS رمزگذاری شده است. اتصالات به طور transparently از طریق یک موتورNAT شبکه رهگیری می شوند و در مرحله بعدی به SSLsplit هدایت می شوند. SSLsplit ارتباط قبلی SSL TLS را متوقف می کند و اتصال جدید SSL / TLS را به آدرس اصلی اصلی آغاز می کند، در حالی که تمام داده های ارسال شده را ذخیره می کند. خروجی این ابزار را در کالی لینوکس مشاهده می کنید:

root@kali:~# sslsplit -h
Usage: sslsplit [options...] [proxyspecs...]
 -c pemfile use CA cert (and key) from pemfile to sign forged certs
 -k pemfile use CA key (and cert) from pemfile to sign forged certs
 -C pemfile use CA chain from pemfile (intermediate and root CA certs)
 -K pemfile use key from pemfile for leaf certs (default: generate)
 -t certdir use cert+chain+key PEM files from certdir to target all sites
       matching the common names (non-matching: generate if CA)
 -O     deny all OCSP requests on all proxyspecs
 -P     passthrough SSL connections if they cannot be split because of
       client cert auth or no matching cert and no CA (default: drop)
 -g pemfile use DH group params from pemfile (default: keyfiles or auto)
 -G curve  use ECDH named curve (default: secp160r2 for non-RSA leafkey)
 -Z     disable SSL/TLS compression on all connections
 -s ciphers use the given OpenSSL cipher suite spec (default: ALL:-aNULL)
 -e engine  specify default NAT engine to use (default: netfilter)
 -E     list available NAT engines and exit
 -u user   drop privileges to user (default if run as root: nobody)
 -j jaildir chroot() to jaildir (default if run as root: /var/empty)
 -p pidfile write pid to pidfile (default: no pid file)
 -l logfile connect log: log one line summary per connection to logfile
 -L logfile content log: full data to file or named pipe (excludes -S)
 -S logdir  content log: full data to separate files in dir (excludes -L)
 -d     daemon mode: run in background, log error messages to syslog
 -D     debug mode: run in foreground, log debug messages on stderr
 -V     print version information and exit
 -h     print usage information and exit
 proxyspec = type listenaddr+port [natengine|targetaddr+port|"sni"+port]
 e.g.    http 0.0.0.0 8080 www.roe.ch 80 # http/4; static hostname dst
       https ::1 8443 2001:db8::1 443  # https/6; static address dst
       https 127.0.0.1 9443 sni 443   # https/4; SNI DNS lookups
       tcp 127.0.0.1 10025       # tcp/4; default NAT engine
       ssl 2001:db8::2 9999 pf     # ssl/6; NAT engine 'pf'
Example:
 sslsplit -k ca.key -c ca.pem -P https 127.0.0.1 8443 https ::1 8443

یک مثال از استفاده کردن از این ابزار را مشاهده می کنید:

root@kali:~# sslsplit -D -l connections.log -j /tmp/sslsplit/ -S /tmp/ -k ca.key -c ca.crt ssl 0.0.0.0 8443 tcp 0.0.0.0 8080
Generated RSA key for leaf certs.
SSLsplit 0.4.6 (built 2013-06-06)
Copyright (c) 2009-2013, Daniel Roethlisberger <daniel@roe.ch>
http://www.roe.ch/SSLsplit
Features: -DDISABLE_SSLV2_SESSION_CACHE -DHAVE_NETFILTER
NAT engines: netfilter* tproxy
netfilter: IP_TRANSPARENT SOL_IPV6 !IPV6_ORIGINAL_DST
compiled against OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013 (1000105f)
rtlinked against OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013 (1000105f)
TLS Server Name Indication (SNI) supported
OpenSSL is thread-safe with THREADID
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر