تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزار نمایش وضعیت شبکه Ntop در کالی لینوکس

سلام

از سری ابزاری موجود در لینوکس کالی در این قسمت قصد دارم ابزاری رو به شما دوستان معرفی کنم به نام ntop که برای نمایش وضعیت شبکه مورد استفاده قرار می گیره، اگر با سیستم عاملهای خط فرمان کار کرده باشیدحتما برنامه top را استفاده کرده اید، این برنامه هم به همان صورت وضعیت شبکه را برای شما نمایش می دهد و برای این کار برنامه pcapture برای کپچر کردن استفاده می کند. در زیر نمایش خروجی این فرمان را مشاهده می کنید:

root@kali:~# ntop -h
Welcome to ntop v.4.99.3 (32 bit)
[Configured on Mar 2 2013 6:00:33, built on Mar 2 2013 06:01:55]
Copyright 1998-2012 by Luca Deri <deri@ntop.org>

Get the freshest ntop from http://www.ntop.org/

Usage: ntop [OPTION]

Basic options:
  [-h       | --help]               Display this help and exit
  [-u <user>   | --user <user>]           Userid/name to run ntop under (see man page)
  [-t <number>  | --trace-level <number>]       Trace level [0-6]
  [-P <path>   | --db-file-path <path>]       Path for ntop internal database files
  [-Q <path>   | --spool-file-path <path>]      Path for ntop spool files
  [-w <port>   | --http-server <port>]        Web server (http:) port (or address:port) to listen on

Advanced options:
  [-4       | --ipv4]               Use IPv4 connections
  [-6       | --ipv6]               Use IPv6 connections
  [-a <file>   | --access-log-file <file>]      File for ntop web server access log
  [-b       | --disable-decoders]         Disable protocol decoders
  [-c       | --sticky-hosts]           Idle hosts are not purged from memory
  [-d       | --daemon]              Run ntop in daemon mode
  [-e <number>  | --max-table-rows <number>]     Maximum number of table rows to report
  [-f <file>   | --traffic-dump-file <file>]     Traffic dump file (see tcpdump)
  [-g       | --track-local-hosts]        Track only local hosts
  [-i <name>   | --interface <name>]         Interface name or names to monitor
  [-j       | --create-other-packets]       Create file ntop-other-pkts.XXX.pcap file
  [-l <path>   | --pcap-log <path>]         Dump packets captured to a file (debug only!)
  [-m <addresses> | --local-subnets <addresses>]    Local subnetwork(s) (see man page)
  [-n <mode>   | --numeric-ip-addresses <mode>]   Numeric IP addresses DNS resolution mode:
                             0 - No DNS resolution at all
                             1 - DNS resolution for local hosts only
                             2 - DNS resolution for remote hosts only
  [-p <list>   | --protocols <list>]         List of IP protocols to monitor (see man page)
  [-q       | --create-suspicious-packets]    Create file ntop-suspicious-pkts.XXX.pcap file
  [-r <number>  | --refresh-time <number>]      Refresh time in seconds, default is 120
  [-s       | --no-promiscuous]          Disable promiscuous mode
  [-x <max num hash entries> ]             Max num. hash entries ntop can handle (default 8192)
  [-z       | --disable-sessions]         Disable TCP session tracking
  [-A]                         Ask admin user password and exit
  [        | --set-admin-password=<pass>]    Set password for the admin user to <pass>
  [        | --w3c]               Add extra headers to make better html
  [-B <filter>]  | --filter-expression         Packet filter expression, like tcpdump (for all interfaces)
                             You can also set per-interface filter:
                             eth0=tcp,eth1=udp ....
  [-C <rate>]   | --sampling-rate           Packet capture sampling rate [default: 1 (no sampling)]
  [-D <name>   | --domain <name>]          Internet domain name
  [-F <spec>   | --flow-spec <specs>]        Flow specs (see man page)
  [-K       | --enable-debug]           Enable debug mode
  [-L]                         Do logging via syslog
  [        | --use-syslog=<facility>]      Do logging via syslog, facility ('=' is REQUIRED)
  [-M       | --no-interface-merge]        Don't merge network interfaces (see man page)
  [-O <path>   | --pcap-file-path <path>]      Path for log files in pcap format
  [-U <URL>    | --mapper <URL>]           URL (mapper.pl) for displaying host location
  [-V       | --version]             Output version information and exit
  [-X <max num TCP sessions> ]             Max num. TCP sessions ntop can handle (default 32768)
  [--disable-instantsessionpurge]            Disable instant FIN session purge
  [--disable-mutexextrainfo]              Disable extra mutex info
  [--disable-stopcap]                  Capture packets even if there's no memory left
  [--disable-ndpi]                   Disable nDPI for protocol discovery
  [--disable-python]                  Disable Python interpreter
  [--instance <name>]                  Set log name for this ntop instance
  [--p3p-cp]                      Set return value for p3p compact policy, header
  [--p3p-uri]                      Set return value for p3p policyref header
  [--skip-version-check]                Skip ntop version check
  [--known-subnets <networks>]             List of known subnets (separated by ,)
                             If the argument starts with @ it is assumed it is a file path
                             E.g. 192.168.0.0/14=home,172.16.0.0/16=private

NOTE
  * You can configure further ntop options via the web
   interface [Menu Admin -> Config].
  * The command line options are not permanent, i.e. they
   are not persistent across ntop initializations.

شما در این فرمان هم می توانید از فیلتر کردن استفاده کنید و برای مثال فقط یک آدرس ip خاص را مشاهده کنید به صورت زیر:

root@kali:~# ntop -B "src host 192.168.1.1"

0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر