تا %60 درصد تخفیف برای تنها 5 نفر با کد 1T667U9Q + صدور گواهینامه فقط تا
000000

ابزار iSMTP در لینوکس کالی

لینک دانلود

برای شمارش کردن و پیدا کردن کاربران در سرویس SMTP در لینوکس کالی ابزاری وجود دارد به نام iSMTP که برای انجام دادن این کار از دو فرمان موجود به نام های RCPT TO و VRFY استفاده می کند، خروجی اجرا شده این فرمان را لینوکس کالی را به صورت زیر مشاهده می کنید:

root@kali:~# ismtp

 ---------------------------------------------------------------------
 iSMTP v1.6 - SMTP Server Tester, Alton Johnson (alton.jx@gmail.com)
 ---------------------------------------------------------------------

 Usage: ./iSMTP.py <OPTIONS>

 Required:

  -f <import file>  Imports a list of SMTP servers for testing.
        (Cannot use with '-h'.)
  -h <host>    The target IP and port (IP:port).
        (Cannot use with '-f'.)

 Spoofing:

  -i <isa email>   The ISA's email address.
  -s <sndr email>   The sender's email address.
  -r <rcpt email>   The recipient's email address.
    --sr <email>   Specifies both the sender's and recipient's email address.
  -S <sndr name>   The sender's first and last name.
  -R <rcpt name>   The recipient's first and last name.
    --SR <name>   Specifies both the sender's and recipient's first and last name.
  -m     Enables SMTP spoof testing.
  -a     Includes .txt attachment with spoofed email.

 SMTP enumeration:

  -e <file>  Enable SMTP user enumeration testing and imports email list.
  -l <1|2|3> Specifies enumeration type (1 = VRFY, 2 = RCPT TO, 3 = all).
      (Default is 3.)

 SMTP relay:

  -i <isa email>   The ISA's email address.
  -x     Enables SMTP external relay testing.

 Misc:

  -t <secs>  The timeout value. (Default is 10.)
  -o   Creates "ismtp-results" directory and writes output to
      ismtp-results/smtp_<service>_<ip>(port).txt

 Note: Any combination of options is supported (e.g., enumeration, relay, both, all, etc.).

در فرمان زیر روش چک کردن لیست آدرسهای IP که در فایل متنی smtp-ips.txt قرار دارند و لیست کاربران که در فایل unix_users.txt قرار دارند را با استفاده از این ابزار مشاهده می کنید:

root@kali:~# ismtp -f smtp-ips.txt -e /usr/share/wordlists/metasploit/unix_users.txt

 ---------------------------------------------------------------------
 iSMTP v1.6 - SMTP Server Tester, Alton Johnson (alton.jx@gmail.com)
 ---------------------------------------------------------------------

 Testing SMTP server [user enumeration]: 192.168.1.25:25
 Emails provided for testing: 109

 Performing SMTP VRFY test...

 [-] 4Dgifts ------------- [ invalid ]
 [-] EZsetup ------------- [ invalid ]
 [+] ROOT ---------------- [ success ]
 [+] adm ----------------- [ success ]
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر