تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزار iSMTP در لینوکس کالی

محمد عابدینی
محمد عابدینی
1 پسند
278 بازدید
0 نظر
34 ماه قبل

لینک دانلود

برای شمارش کردن و پیدا کردن کاربران در سرویس SMTP در لینوکس کالی ابزاری وجود دارد به نام iSMTP که برای انجام دادن این کار از دو فرمان موجود به نام های RCPT TO و VRFY استفاده می کند، خروجی اجرا شده این فرمان را لینوکس کالی را به صورت زیر مشاهده می کنید:

root@kali:~# ismtp

 ---------------------------------------------------------------------
 iSMTP v1.6 - SMTP Server Tester, Alton Johnson (alton.jx@gmail.com)
 ---------------------------------------------------------------------

 Usage: ./iSMTP.py <OPTIONS>

 Required:

  -f <import file>  Imports a list of SMTP servers for testing.
        (Cannot use with '-h'.)
  -h <host>    The target IP and port (IP:port).
        (Cannot use with '-f'.)

 Spoofing:

  -i <isa email>   The ISA's email address.
  -s <sndr email>   The sender's email address.
  -r <rcpt email>   The recipient's email address.
    --sr <email>   Specifies both the sender's and recipient's email address.
  -S <sndr name>   The sender's first and last name.
  -R <rcpt name>   The recipient's first and last name.
    --SR <name>   Specifies both the sender's and recipient's first and last name.
  -m     Enables SMTP spoof testing.
  -a     Includes .txt attachment with spoofed email.

 SMTP enumeration:

  -e <file>  Enable SMTP user enumeration testing and imports email list.
  -l <1|2|3> Specifies enumeration type (1 = VRFY, 2 = RCPT TO, 3 = all).
      (Default is 3.)

 SMTP relay:

  -i <isa email>   The ISA's email address.
  -x     Enables SMTP external relay testing.

 Misc:

  -t <secs>  The timeout value. (Default is 10.)
  -o   Creates "ismtp-results" directory and writes output to
      ismtp-results/smtp_<service>_<ip>(port).txt

 Note: Any combination of options is supported (e.g., enumeration, relay, both, all, etc.).

در فرمان زیر روش چک کردن لیست آدرسهای IP که در فایل متنی smtp-ips.txt قرار دارند و لیست کاربران که در فایل unix_users.txt قرار دارند را با استفاده از این ابزار مشاهده می کنید:

root@kali:~# ismtp -f smtp-ips.txt -e /usr/share/wordlists/metasploit/unix_users.txt

 ---------------------------------------------------------------------
 iSMTP v1.6 - SMTP Server Tester, Alton Johnson (alton.jx@gmail.com)
 ---------------------------------------------------------------------

 Testing SMTP server [user enumeration]: 192.168.1.25:25
 Emails provided for testing: 109

 Performing SMTP VRFY test...

 [-] 4Dgifts ------------- [ invalid ]
 [-] EZsetup ------------- [ invalid ]
 [+] ROOT ---------------- [ success ]
 [+] adm ----------------- [ success ]
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...