تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزار amap در kali Linux

لینک دانلود

یکی از ابزارهای دریافت اطلاعات سیستم ها در شبکه برنامه amap است که نسل بعدی برنام های pentesters به حساب می آید و بدون توجه به شماره پورت می تواند سرور های راه اندازی شده برروی پورت های سیستم مورد نظر را شناسایی کند. این ابزار در لینوکس کالی موجود است.خروجی این برنامه در لینوکس کالی:

root@kali:~# amapcrap
amapcrap v5.4 (c) 2011 by van Hauser/THC <vh@thc.org>

Syntax: amapcrap [-S] [-u] [-m 0ab] [-M min,max] [-n connects] [-N delay] [-w delay] [-e] [-v] TARGET PORT

Options:
-S use SSL after TCP connect (not usuable with -u)
-u use UDP protocol (default: TCP) (not usable with -c)
-n connects maximum number of connects (default: unlimited)
-N delay delay between connects in ms (default: 0)
-w delay delay before closing the port (default: 250)
-e do NOT stop when a response was made by the server
-v verbose mode
-m 0ab send as random crap:0-nullbytes, a-letters+spaces, b-binary
-M min,max minimum and maximum length of random crap
TARGET PORT target (ip or dns) and port to send random crap

This tool sends random data to a silent port to illicit a response, which can
then be used within amap for future detection. It outputs proper amap
appdefs definitions. Note: by default all modes are activated (0:10%, a:40%,
b:50%). Mode 'a' always sends one line with letters and spaces which end with
\r\n. Visit our homepage at http://www.thc.org

اسکن کردن پورت 80 یک سیستم هدف، سویچ b برای نمایش banners سویج v برای نمایش دادن اطلاعات بیشتر و سویچ q برای عدم نمایش closed ports

root@kali:~# amap -bqv 192.168.1.15 80
Using trigger file /etc/amap/appdefs.trig ... loaded 30 triggers
Using response file /etc/amap/appdefs.resp ... loaded 346 responses
Using trigger file /etc/amap/appdefs.rpc ... loaded 450 triggers

amap v5.4 (www.thc.org/thc-amap) started at 2014-05-13 19:07:16 - APPLICATION MAPPING mode

Total amount of tasks to perform in plain connect mode: 23
Protocol on 192.168.1.15:80/tcp (by trigger ssl) matches http - banner: \n\n501 Method Not Implemented\n\n
<h1>Method Not Implemented</h1>
\n

to /index.html not supported.
\n

\n

<hr />

\n

<address>Apache/2.2.22 (Debian) Server at 12
Protocol on 192.168.1.15:80/tcp (by trigger ssl) matches http-apache-2 - banner: \n\n501 Method Not Implemented\n\n</address>
<h1>Method Not Implemented</h1>
\n

to /index.html not supported.
\n

\n

<hr />

\n

<address>Apache/2.2.22 (Debian) Server at 12
Waiting for timeout on 19 connections ...</address>amap v5.4 finished at 2014-05-13 19:07:22
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر