تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش تشخیص پورتهای باز در لینوکس با nmap به زبان ساده

امیر احمدی نامی
امیر احمدی نامی
2 پسند
576 بازدید
0 نظر
76 ماه قبل

nmap دستوری است برای اسکن کردن پورت ها بر روی ماشین محلی یا ماشین راه دور. می توانیم از آن برای لیست کردن پورت های باز بر روی ماشین محلی به همراه تشخیص سیستم عامل راه دور و همچنین مدت زمان up بودن ماشین به صورت کلی زیر استفاده کنیم.

nmap -O -v localhost
nmap -O -v TARGET_IP_OR_HOSTNAME

دو OPTION استفاده شده اند. O- برای تشخیص سیستم عامل راه دور و v- برای چاپ خروجی کامل که نمونه آن در زیر آمده است.

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2010-06-11 04:18 IST
NSE: Loaded 0 scripts for scanning.
Warning: Hostname localhost resolves to 2 IPs. Using 127.0.0.1.
Initiating SYN Stealth Scan at 04:18
Scanning localhost (127.0.0.1) [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 3306/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 631/tcp on 127.0.0.1
Completed SYN Stealth Scan at 04:18, 0.09s elapsed (1000 total ports)
Initiating OS detection (try #1) against localhost (127.0.0.1)
Retrying OS detection (try #2) against localhost (127.0.0.1)
Retrying OS detection (try #3) against localhost (127.0.0.1)
Retrying OS detection (try #4) against localhost (127.0.0.1)
Retrying OS detection (try #5) against localhost (127.0.0.1)
Host localhost (127.0.0.1) is up (0.000026s latency).
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 997 closed ports
*PORT   STATE SERVICE*
*80/tcp  open http*
*631/tcp open ipp*
*3306/tcp open mysql*
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see http://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=5.00%D=6/11%OT=80%CT=1%CU=30822%PV=N%DS=0%G=Y%TM=4C116BC7%P=i686-
*OS:pc-linux-gnu*)SEQ(SP=C9%GCD=1%ISR=CF%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=8)OPS(O1=M400CST11
OS:NW6%O2=M400CST11NW6%O3=M400CNNT11NW6%O4=M400CST11NW6%O5=M400CST11NW6%O6=
OS:M400CST11)WIN(W1=8000%W2=8000%W3=8000%W4=8000%W5=8000%W6=8000)ECN(R=Y%DF
OS:=Y%T=40%W=8018%O=M400CNNSNW6%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0
OS:%Q=)T2(R=N)T3(R=Y%DF=Y%T=40%W=8000%S=O%A=S+%F=AS%O=M400CST11NW6%RD=0%Q=)
OS:T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S
OS:+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=
OS:Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G
OS:%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)
*Uptime guess: 0.527 days (since Thu Jun 10 15:39:23 2010*)
Network Distance: 0 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=201 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
Read data files from: /usr/share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.11 seconds
      Raw packets sent: 1095 (51.990KB) | Rcvd: 2208 (98.632KB)
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...