تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

چگونه بسته های نصب شده غیر قابل استفاده را در FreeBSD پاک کنیم؟؟؟

سلام دوستان

یکی از مواردی که شما در زمان نصب کردن بسته ها در FreeBSD مشاهده کرده اید این بخش است که تعداد زیادی بسته های مورد نیاز یا همان dependencies را به صورت خودکار برای شما نصب می کند که در زمان پاک کردن همان بسته با استفاده از ‘pkg remove این بسته ها پاک نمی شوندو فضای سیستم شما را اشغال می کنند.

فرمان نصب کردن بسته ها یک قابلیتی دارد به نام autoremove که به صورت پیش فرض خاموش بوده و شما نیاز داردی که آنرا فعال کنید، برای این کار کافیست که فرمان های زیر را هر کدام که می خواهید اجرا کنید تا از دست این بسته های بلا استفاده راحت شوید:

pkg autoremove
pkg -n autoremove
pkg -y autoremove

برای اجرا کردن این فرمان شما حتما نیاز به دسترسی کاربر root دارید که می توانید از فرمان زیر برای ارتقاع دسترسی به کاربر root استفاده کنید:

$ sudo pkg autoremove

حال بعداز اجرا کردن این بخش شما خروجی به صورت زیر مشاهده می کنید:

Password:
Checking integrity... done (0 conflicting)
Deinstallation has been requested for the following 33 packages:
 
Installed packages to be REMOVED:
	curl-7.56.0
	libgit2-0.25.1_1
	py36-pygit2-0.25.1
	ca_root_nss-3.32.1
	python36-3.6.2_1
	py36-setuptools-36.2.2
	py36-pycparser-2.10
	py36-cffi-1.7.0
	py36-cryptography-2.0.3
	py36-openssl-17.3.0
	py36-urllib3-1.22
	py36-requests-2.18.1_1
	py36-idna-2.5
	py36-six-1.11.0
	py36-pyasn1-0.2.2
	py36-pysocks-1.6.7
	py36-chardet-3.0.4
	py36-certifi-2017.7.27.1
	py36-humanfriendly-4.4.1
	py36-coloredlogs-7.3
	py36-texttable-0.9.1
	py36-tqdm-4.18.0
	py36-verboselogs-1.6
	py36-pytest-runner-2.11.1
	py36-libzfs-1.0.20170814
	py36-click-6.7
	python3-3_3
	libffi-3.2.1_1
	libnghttp2-1.26.0
	libssh2-1.8.0,3
	uclcmd-0.1_2
	libucl-0.8.0
	readline-7.0.3
 
Number of packages to be removed: 33
 
The operation will free 134 MiB.
 
Proceed with deinstalling packages? [y/N]: y
[1/33] Deinstalling py36-requests-2.18.1_1...
[1/33] Deleting files for py36-requests-2.18.1_1: 100%
[2/33] Deinstalling py36-urllib3-1.22...
[2/33] Deleting files for py36-urllib3-1.22: 100%
[3/33] Deinstalling py36-openssl-17.3.0...
[3/33] Deleting files for py36-openssl-17.3.0: 100%
[4/33] Deinstalling py36-pygit2-0.25.1...
[4/33] Deleting files for py36-pygit2-0.25.1: 100%
[5/33] Deinstalling py36-cryptography-2.0.3...
[5/33] Deleting files for py36-cryptography-2.0.3: 100%
[6/33] Deinstalling py36-cffi-1.7.0...
[6/33] Deleting files for py36-cffi-1.7.0: 100%
[7/33] Deinstalling py36-coloredlogs-7.3...
[7/33] Deleting files for py36-coloredlogs-7.3: 100%
[8/33] Deinstalling py36-pycparser-2.10...
[8/33] Deleting files for py36-pycparser-2.10: 100%
[9/33] Deinstalling py36-idna-2.5...
[9/33] Deleting files for py36-idna-2.5: 100%
[10/33] Deinstalling py36-six-1.11.0...
[10/33] Deleting files for py36-six-1.11.0: 100%
[11/33] Deinstalling py36-pyasn1-0.2.2...
[11/33] Deleting files for py36-pyasn1-0.2.2: 100%
[12/33] Deinstalling py36-pysocks-1.6.7...
[12/33] Deleting files for py36-pysocks-1.6.7: 100%
[13/33] Deinstalling py36-chardet-3.0.4...
[13/33] Deleting files for py36-chardet-3.0.4: 100%
[14/33] Deinstalling py36-certifi-2017.7.27.1...
[14/33] Deleting files for py36-certifi-2017.7.27.1: 100%
[15/33] Deinstalling py36-humanfriendly-4.4.1...
[15/33] Deleting files for py36-humanfriendly-4.4.1: 100%
[16/33] Deinstalling py36-texttable-0.9.1...
[16/33] Deleting files for py36-texttable-0.9.1: 100%
[17/33] Deinstalling py36-tqdm-4.18.0...
[17/33] Deleting files for py36-tqdm-4.18.0: 100%
[18/33] Deinstalling py36-verboselogs-1.6...
[18/33] Deleting files for py36-verboselogs-1.6: 100%
[19/33] Deinstalling py36-pytest-runner-2.11.1...
[19/33] Deleting files for py36-pytest-runner-2.11.1: 100%
[20/33] Deinstalling py36-libzfs-1.0.20170814...
[20/33] Deleting files for py36-libzfs-1.0.20170814: 100%
[21/33] Deinstalling py36-click-6.7...
[21/33] Deleting files for py36-click-6.7: 100%
[22/33] Deinstalling libgit2-0.25.1_1...
[22/33] Deleting files for libgit2-0.25.1_1: 100%
[23/33] Deinstalling py36-setuptools-36.2.2...
[23/33] Deleting files for py36-setuptools-36.2.2: 100%
[24/33] Deinstalling python3-3_3...
[24/33] Deleting files for python3-3_3: 100%
[25/33] Deinstalling curl-7.56.0...
[25/33] Deleting files for curl-7.56.0: 100%
[26/33] Deinstalling python36-3.6.2_1...
[26/33] Deleting files for python36-3.6.2_1: 100%
[27/33] Deinstalling uclcmd-0.1_2...
[27/33] Deleting files for uclcmd-0.1_2: 100%
[28/33] Deinstalling ca_root_nss-3.32.1...
[28/33] Deleting files for ca_root_nss-3.32.1: 100%
[29/33] Deinstalling libffi-3.2.1_1...
[29/33] Deleting files for libffi-3.2.1_1: 100%
[30/33] Deinstalling libnghttp2-1.26.0...
[30/33] Deleting files for libnghttp2-1.26.0: 100%
[31/33] Deinstalling libssh2-1.8.0,3...
[31/33] Deleting files for libssh2-1.8.0,3: 100%
[32/33] Deinstalling libucl-0.8.0...
[32/33] Deleting files for libucl-0.8.0: 100%
[33/33] Deinstalling readline-7.0.3...
[33/33] Deleting files for readline-7.0.3: 100%
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند