آخرین فرصت تا %60 تخفیف خرید یکجای دوره ها برای 7 نفر فقط تا
00 00 00
محمد عبدی

مشکل با vmmon

باسلام

من روی لینوکس هر توزیعی نصب کردم با vmware همین مشکل و دارم

فایل لاگ رو براتون پیوست میکنم

لطفا یکی مشکل منو حل کنه توی نت چند تا راه بود انجام دادم درست نشد

پیشاپیش تشکر

2018-06-14T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Log for VMware Workstation pid=7946 version=14.0.0 build=build-6661328 option=Release
2018-06-14T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: The process is 64-bit.
2018-06-14T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2018-06-14T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Host is Linux 4.15.0-23-generic Ubuntu 18.04 LTS
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/config": No such file or directory.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/config": No such file or directory.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/mohammad/.vmware/config. Using default values.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/preferences": No such file or directory.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/preferences": No such file or directory.
2018-06-14T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/mohammad/.vmware/preferences. Using default values.
2018-06-14T00:29:59.820+04:30| vthread-1| W115: Logging to /tmp/vmware-root/vmware-7946.log
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Created new pathsHash.
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2018-06-14T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2018-06-14T00:29:59.834+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:29:59.834+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
2018-06-14T00:29:59.998+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
2018-06-14T00:29:59.998+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
2018-06-14T00:30:00.018+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmmon module.
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmnet module.
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmblock module.
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmci module.
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vsock module.
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Setting vsock to depend on vmci.
2018-06-14T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
2018-06-14T00:30:00.020+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2018-06-14T00:30:00.020+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmnet".
2018-06-14T00:30:00.022+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
2018-06-14T00:30:00.022+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmblock".
2018-06-14T00:30:00.023+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2018-06-14T00:30:00.023+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmci".
2018-06-14T00:30:00.025+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2018-06-14T00:30:00.025+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vsock".
2018-06-14T00:30:00.027+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
2018-06-14T00:30:00.041+04:30| vthread-1| I125: to be installed: vmmon status: 0
2018-06-14T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
2018-06-14T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
2018-06-14T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
2018-06-14T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2018-06-14T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2018-06-14T00:30:00.057+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.057+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
2018-06-14T00:30:00.216+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
2018-06-14T00:30:00.216+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
2018-06-14T00:30:00.234+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
2018-06-14T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include
2018-06-14T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Update kernel header path to /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include
2018-06-14T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
2018-06-14T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2018-06-14T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2018-06-14T00:30:00.240+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.240+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
2018-06-14T00:30:00.241+04:30| vthread-1| I125: Found compiler at "/usr/bin/gcc"
2018-06-14T00:30:00.244+04:30| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
2018-06-14T00:30:00.244+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2018-06-14T00:30:00.246+04:30| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
2018-06-14T00:30:00.246+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2018-06-14T00:30:00.247+04:30| vthread-1| I125: Trying to find a suitable PBM set for kernel "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: No matching PBM set was found for kernel "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2018-06-14T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
2018-06-14T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2018-06-14T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2018-06-14T00:30:00.255+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.255+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
2018-06-14T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2018-06-14T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
2018-06-14T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2018-06-14T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2018-06-14T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
2018-06-14T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: Using temp dir "/tmp".
2018-06-14T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
2018-06-14T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
2018-06-14T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
2018-06-14T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2018-06-14T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2018-06-14T00:30:00.276+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
2018-06-14T00:30:00.276+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
2018-06-14T00:30:00.441+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
2018-06-14T00:30:00.441+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
2018-06-14T00:30:00.459+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
2018-06-14T00:30:00.459+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
2018-06-14T00:30:00.461+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2018-06-14T00:30:01.107+04:30| vthread-1| I125: Setting destination path for vmmon to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/misc/vmmon.ko".
2018-06-14T00:30:01.107+04:30| vthread-1| I125: Extracting the vmmon source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar".
2018-06-14T00:30:01.115+04:30| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmmon source.
2018-06-14T00:30:01.115+04:30| vthread-1| I125: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-Hl6ZiQ/vmmon-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2018-06-14T00:30:02.822+04:30| vthread-1| W115: Failed to build vmmon.  Failed to execute the build command.
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.

دقیقا چه موقعی این ارور رو دریافت می کنید ؟ و اینکه ارور رو کجا دریافت می کنید ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.

لینک زیر رو ببینید :

https://askubuntu.com/questions/812552/vmware-workstation-pro-12-on-ubuntu-16-04-cannot-compile-vmmon
لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
محمد عبدی

توی سیستم عامل قبلی

زمانی ک میخواستم سیستم عاملی روی اجرا کنم این ارور میداد

اما توی این توزیع اوبونتو زمانی ک خود vmware رو اجرا میکنم این ارور رو میده

چشم تست میکنم خبر میدم

کار خوبه که خدا درست کنه، سلطان محمود خره کیه😊

ببینید شما روی لینوکسی که خودش روی VMware نصب شده اومدین VMware رو داخلش نصب کردید درسته ؟

منظورتون از اینکه VMware رو اجرا می کنید و این ارور میاد چیه ؟

میشه یه عکس از ارور بفرستید ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
محمد عبدی

نه من سیستم عامل اصلی م لینوکسه

عکس هرکاری میکنم اپلود نمیشه لینک شو میزارم

عکس

کار خوبه که خدا درست کنه، سلطان محمود خره کیه😊
hani7

سلام و درود...

من هم به تازگی با مشکلی که دوستمون برخورد کرده بودند(اگرچه خیلی وقت پیش!) مواجه شدم و خوشبختانه تونستم مشکل رو رفعش کنم.

مشکل من بعد از upgrade کردن بسته های سیستم پیش اومد و بعد از اجرای vmware به ارور زیر برخورد کردم!

vmware kernel module updater error

بعد از انتخاب گزینه Install ماژول های vmmon و vmnet که برای اجرای vmware ضروری هستند رو به عنوان ماژول هایی که نیاز به build شدن داشتند و مشکل دارند بهم معرفی کرد.(با مراجعه به آدرس لاگی که موقع ارور برگردونده شد.) همونطوری که تو خط آخر فایل لاگی که این دوستمون قرار دادن مشخصه که با مشکل مواجه هستش:

2018-06-14T00:30:02.822+04:30| vthread-1| W115: Failed to build vmmon.  Failed to execute the build command.

روش حل:

تنها روشی که منطقی به نظر میومد که مشکل رو برطرف کنه این بود ماژول ها رو جداگونه از جایی دانلود کنم و بعدش هم کامپایل تا مشکل رفع شه. من برای دانلود سورس ماژول ها طبق ورژن vmware از این لینک استفاده کردم:

https://github.com/mkubecek/vmware-host-modules/releases

بعد از حالت فشرده خارج کردن فایل دانلود شده با رفتن به آدرس پوشه ایجاد شده درون ترمینال و با استفاده از دستورات زیر ماژول ها رو کامپایل کردم:

sudo make

sudo make install

البته علاوه بر سورس ماژول ها فایل راهنما نحوه build کردن تو حالت های مختلف هم توی پوشه موجود بود!

در نهایت هم سرویس vmware رو مجدد راه اندازی کردم:

sudo /etc/init.d/vmware restart

بعدش همه ماژول ها به درستی لود شده و برنامه vmware اجرا شد.

و همه چیز به خوبی و خوشی قبل برگشت... :)

امیدوارم در آینده حداقل بتونه به فرد دیگه ای کمک کنه. :)

پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر