تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
Top30k

مشکل در اتصال دامنه و تنظیمات BIND

سلام وقت بخیر

من توی تنظیم دامنه و تنظیمات BIND به مشکل خوردم و هنگام برسی استاتوس BIND این پیغام نمایش داده میشه

 

systemctl status named -l
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2020-05-31 13:22:55 EDT; 25s ago
  Process: 3378 ExecStop=/bin/sh -c /usr/sbin/rndc stop > /dev/null 2>&1 || /bin/kill -TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3392 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3389 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3394 (named)
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─3394 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dc3::35#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3::35#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fd::1#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . acceptance timer complete: key now trusted

May 31 13:22:55 sentora.kahrobabot.ir named[3394]: resolver priming query complete

 

تنظیمات فایل named هم به این صورت هستش

//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// See the BIND Administrator's Reference Manual (ARM) for details about the
// configuration located in /usr/share/doc/bind-{version}/Bv9ARM.html

options {
listen-on port 53 { any; };
listen-on-v6 port 53 { any; };
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
allow-query { any; };
allow-transfer { none; };
recursion no;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;
dnssec-lookaside no;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
};
logging {
channel default_debug {
file "data/named.run";
severity dynamic;
};
};
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
};
include "/etc/named.rfc1912.zones";

include "/etc/named.root.key";

 

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند