محمد عابدینی
کارشناس ارشد متخصص سیستم عامل های متن باز ( لینوکس و یونیکس )

5 برنامه برای مانیتورینگ پارتیشن ها در لینوکس که باید بشناسید

در این بخش شما با برنامه های کاربردی آشنا می شوید که با استفاده از آن می توانید وضعیت پارتیشهای خود را در لینوکس مشاهده کنید، در ادامه با این برنامه ها آشنا می شوید:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

برنامه اول fdisk

fdisk یک ابزار خط فرمان قدرتمند و محبوب است که برای ایجاد و دستکاری جداول پارتیشن دیسک استفاده می شود.fdisk پشتیبانی می کند از جداول پارتیشن GPT، MBR، Sun، SGI و BSD است. شما می توانید دستورات fdisk را از طریق رابط کاربر پسند، متن و مبتنی بر منو برای نمایش، ایجاد، تغییر اندازه، حذف، تغییر، کپی و انتقال پارتیشن ها در دیسک های ذخیره سازی، اجرا کنید.خروجی این فرمان را در زیر مشاهده می کنید:

$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 82213CA8-50E4-4DDB-9337-85E46DA03430
Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048  2050047  2048000 1000M Windows recovery environment
/dev/sda2   2050048  2582527   532480  260M EFI System
/dev/sda3   2582528  4630527  2048000 1000M Lenovo boot partition
/dev/sda4   4630528  4892671   262144  128M Microsoft reserved
/dev/sda5   4892672 1173295103 1168402432 557.1G Microsoft basic data
/dev/sda6 1870348288 1922777087  52428800  25G Microsoft basic data
/dev/sda7 1922777088 1953523711  30746624 14.7G Windows recovery environment
/dev/sda8 1173295104 1173297151    2048   1M BIOS boot
/dev/sda9 1173297152 1181110271  7813120  3.7G Linux swap
/dev/sda10 1181110272 1870348287 689238016 328.7G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.

برنامه دوم sfdisk

sfdisk بیشتر شبیه fdisk کار می کند، یک جدول پارتیشن دیسک ذخیره سازی را چاپ می کند یا آن را دستکاری می کند. با این حال، sfdisk ویژگی های اضافی موجود در fdisk را ارائه نمی دهد. شما می توانید آن را فقط به عنوان fdisk استفاده کنید، همچنین از جداول پارتیشن GPT، MBR، Sun و SGI پشتیبانی می کند.یک تفاوت بین این دو این است که fdisk پارتیشن سیستم استاندارد را برای برچسب های دیسک SGI و SUN مانند fdisk ایجاد نمی کند. خروجی این فرمان را هم در زیر مشاهده می کنید:

$ sudo sfdisk -l 
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 82213CA8-50E4-4DDB-9337-85E46DA03430
Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048  2050047  2048000 1000M Windows recovery environment
/dev/sda2   2050048  2582527   532480  260M EFI System
/dev/sda3   2582528  4630527  2048000 1000M Lenovo boot partition
/dev/sda4   4630528  4892671   262144  128M Microsoft reserved
/dev/sda5   4892672 1173295103 1168402432 557.1G Microsoft basic data
/dev/sda6 1870348288 1922777087  52428800  25G Microsoft basic data
/dev/sda7 1922777088 1953523711  30746624 14.7G Windows recovery environment
/dev/sda8 1173295104 1173297151    2048   1M BIOS boot
/dev/sda9 1173297152 1181110271  7813120  3.7G Linux swap
/dev/sda10 1181110272 1870348287 689238016 328.7G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.

برنامه سوم cfdisk

cfdisk برنامه ساده ای است که برای چاپ و مدیریت پارتیشن های دیسک استفاده می شود. این ویژگی قابلیت پارتیشن بندی اولیه را با یک رابط کاربر پسند ارائه می دهد. این عمل شبیه به دستورات قوی تر است: fdisk و sfdisk به کاربر اجازه می دهد که پارتیشن های هارد دیسک را مشاهده، اضافه، حذف و تغییر دهد. خروجی این فرمان را در زیر مشاهده می کنید:

Size: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Label: gpt, identifier: 82213CA8-50E4-4DDB-9337-85E46DA03430
Device     Start    End  Sectors  Size Type
>> Free space    2048    2048     0   0B             
/dev/sda1    2048  2050047  2048000 1000M Windows recovery environm
/dev/sda2   2050048  2582527   532480  260M EFI System
/dev/sda3   2582528  4630527  2048000 1000M Lenovo boot partition
/dev/sda4   4630528  4892671   262144  128M Microsoft reserved
/dev/sda5   4892672 1173295103 1168402432 557.1G Microsoft basic data
/dev/sda6 1870348288 1922777087  52428800  25G Microsoft basic data
/dev/sda7 1922777088 1953523711  30746624 14.7G Windows recovery environm
/dev/sda8 1173295104 1173297151    2048   1M BIOS boot
/dev/sda9 1173297152 1181110271  7813120  3.7G Linux swap
/dev/sda10 1181110272 1870348287 689238016 328.7G Linux filesystem
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Filesystem: ntfs                           │
│Filesystem label: WINRE_DRV                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
[  New ] [ Quit ] [ Help ] [ Sort ] [ Write ] [ Dump ]

برنامه چهارم Parted:

parted همچنین یک ابزار خط فرمان شناخته شده برای نمایش و دستکاری پارتیشن های دیسک است. این فرمت های جدول پارتیشن های مختلف شامل MBR و GPT را درک می کند.Parted می تواند برای ایجاد فضای پارتیشن های جدید، استفاده مجدد از دیسک، و کپی کردن داده ها بر روی هارد دیسک های جدید و فراتر از آن استفاده شود.خروجی این فرمان را در زیر مشاهده می کنید:

Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags: 
Number Start  End   Size  File system   Name             Flags
1   1049kB 1050MB 1049MB ntfs      Basic data partition     hidden, diag
2   1050MB 1322MB 273MB  fat32      EFI system partition     boot, hidden, esp
3   1322MB 2371MB 1049MB fat32      Basic data partition     hidden
4   2371MB 2505MB 134MB          Microsoft reserved partition msftres
5   2505MB 601GB  598GB  ntfs      Basic data partition     msftdata
8   601GB  601GB  1049kB                        bios_grub
9   601GB  605GB  4000MB linux-swap(v1)
10   605GB  958GB  353GB  ext4
6   958GB  984GB  26.8GB ntfs      Basic data partition     msftdata
7   984GB  1000GB 15.7GB ntfs      Basic data partition     hidden, diag

برنامه پنجم lsblk

برنامه lsblk برای چاپ اطلاعاتی از قبیل نام، نوع، نقطه اتصال مربوط به تمام دستگاه های موجود در دسترس یا خاص بلوک (ها) به استثنای RAM های دیسک را در خط فرمان نمایش میدهد. در زیر خروجی این فرمان را مشاهده می کنید:

NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda    8:0  0 931.5G 0 disk 
├─sda1  8:1  0 1000M 0 part 
├─sda2  8:2  0  260M 0 part 
├─sda3  8:3  0 1000M 0 part 
├─sda4  8:4  0  128M 0 part 
├─sda5  8:5  0 557.1G 0 part 
├─sda6  8:6  0  25G 0 part 
├─sda7  8:7  0 14.7G 0 part 
├─sda8  8:8  0   1M 0 part 
├─sda9  8:9  0  3.7G 0 part [SWAP]
└─sda10  8:10  0 328.7G 0 part /
sr0   11:0  1 1024M 0 rom 

محمد عابدینی
محمد عابدینی

کارشناس ارشد متخصص سیستم عامل های متن باز ( لینوکس و یونیکس )

سلام دوستان از سال ۱۳۸۱ با سیستم عامل های مبتنی بر BSD کار کردم. برگذار کننده دوره های PF و pfsense مدرس دوره های لینوکس ( LPIC303) مقالات و فیلم های آموزشی در زمینه BSD تهیه کردم. یکی از سیستم عامل های مورد علاقه من OpenBSD است. عاشق کار با سیستم عاملهای متن باز عاشق کار با خط فرمان.

15 خرداد 1397 این مطلب را ارسال کرده

نظرات