تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش نصب BIND و تنظیمات راه اندازی DNS در لینوکس به زبان ساده

اویس نصر
اویس نصر
2 پسند
6139 بازدید
6 نظر
74 ماه قبل

توی این بحث میخواهم نصب bind و راه اندازی یک DNS سرور رو در دو حالت Master, Slave برروی سیستم عامل CentOS 7 توضیح بدم. امیدوارم مورد توجه دوستان عزیز قرار بگیره.از اساتید هم درخواست دارم در صورتیکه جایی اشتباهی رخ داد تصحیح بفرمایند. سناریو:

Primary(Master) DNS Server Details:

 • Operating System : CentOS 7 server
 • Hostname : masterdns.itpro.local
 • IP Address : 192.168.1.100/24

Secondary(Slave) DNS Server Details:

 • Operating System : CentOS 7 server
 • Hostname : secondarydns.itpro.local
 • IP Address : 192.168.1.101/24

Client Details:

web Server

 • Operating System : CentOS 7 Desktop
 • Hostname : www.itpro.local
 • IP Address : 192.168.1.102/24

Setup Primary(Master) DNS Server

[root@itpro.masterdns ~]# yum install bind* -y 

1. Configure DNS Server

با استفاده از دستور vim و بصورت زیر تغییرات لازم رو در فایل etcnamed.confانجام بدهید.

مهم مهم مهم:

قبل از اعمال تغییرات با استفاده از دستور زیر یک backup از فایل named.conf بگیرید.

root@itpro.masterdns ~]# cp /etc/named.conf /etc/named.conf.bk 
[root@itpro.masterdns ~]# vim /etc/named.conf 

/ /

/ named.conf 
/ 
/ Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS 
/ server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only). 
/ 
/ See /usr/share/doc/bind*sample for example named configuration files. 
/ 
options { 
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.100; }; ### *Master DNS IP* ### 
listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
directory "/var/named"; 
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
memstatistics-file "var/named/data/named/memstats.txt"; 
allow-query { localhost; 192.168.1.0/24; }; ### *IP Range* ### 
allow-transfer{ localhost; 192.168.1.101; }; ### *Slave DNS IP* ### 
recursion no; 
dnssec-enable yes; 
dnssec-validation yes; 
dnssec-lookaside auto; 
Path to ISC DLV key 
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
logging { 
channel default_debug { 
file "data/named.run"; 
severity dynamic; 
}; 
}; 
zone "." IN { 
type hint; 
file "named.ca"; 
}; 
zone"itpro.local" IN { 
type master; 
file "forward.itpro"; 
allow-update { none; }; 
}; 
zone"1.168.192.in-addr.arpa" IN { 
type master; 
file "reverse.itpro"; 
allow-update { none; }; 
}; 
include "/etc/named.rfc1912.zones"; 
include "/etc/named.root.key

2. Create Zone files

Create forward and reverse zone files which we mentioned in the

"/etc/named.conf"

file.

2.1 Create Forward Zone

Create forward.itpro file in the

<text>

"varnamed"

<text>

directory.

[root@itpromasterdns ~]# vim /var/named/forward.itpro 
$TTL 86400 
@ IN SOA masterdns.itpro.local. admin.itpro.local. ( 
2015011801 ;Serial 
3600 ;Refresh 
1800 ;Retry 
604800 ;Expire 
86400 ;Minimum TTL 
) 
@ IN NS masterdns.itpro.local. 
@ IN NS secondarydns.itpro.local. 
@ IN A 192.168.1.100 
@ IN A 192.168.1.101 
@ IN A 192.168.1.102 
masterdns IN A 192.168.1.100 
secondarydns IN A 192.168.1.101 
www IN A 192.168.1.102

 

2.2 Create Reverse Zone

Create reverse.itpro file in the ‘varnamed’ directory.

[root@itpro.masterdns ~]# vim /var/named/reverse.itpro 
$TTL 86400 
@ IN SOA masterdns.itpro.local. admin.itpro.local. ( 
2015011802 ;Serial 
3600 ;Refresh 
1800 ;Retry 
604800 ;Expire 
86400 ;Minimum TTL 
) 
@ IN NS masterdns.itpro.local. 
@ IN NS secondarydns.itpro.local. 
@ IN PTR itpro.local. 
masterdns IN A 192.168.1.100 
secondarydns IN A 192.168.1.101 
www IN A 192.168.1.102 
100 IN PTR masterdns.itpro.local. 
101 IN PTR secondarydns.itpro.local. 
102 IN PTR www.itpro.local. 

3. Start the DNS service

 

[root@itpro.masterdns ~]# systemctl names start.service 
[root@itpro.masterdns ~]# systemctl enable named.service 

4. Adjust iptables to allow DNS server from outside of the network

[root@itpro.masterdns ~]# iptables -I INPUT -p udp --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT 
[root@itpro.masterdns ~]# service iptables save 
[root@itpro.masterdns ~]# service iptables restart 

Test DNS configuration and zone files for any syntax errors

[root@itpro.masterdns ~]# named-checkconf /etc/named.conf 
[root@itpro.masterdns ~]# named-checkzone itpro.local /var/named/forward.itpro 

zone itpro.local/IN: loaded serial 2015011801

OK

[root@itpro.masterdns ~]# named-checkzone itpro.local /var/named/reverse.itpro 

zone itpro.local/IN: loaded serial 2015011802

OK

  • Test DNS Server*
[root@itpro.masterdns ~]# dig masterdns.itpro.local 
; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.10.rc1.el6_3.6 <<>> masterdns.itpro.local 
;; global options: +cmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49834 
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, *ANSWER: 1*, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 1 
;; QUESTION SECTION: 
;masterdns.itpro.local.INA 
;; ANSWER SECTION: 
masterdns.itpro.local. 86400 IN A 192.168.1.100 
;; AUTHORITY SECTION: 
itpro.local.86400 IN NS secondarydns.itpro.local. 
itpro.local.86400 IN NS masterdns.itpro.local. 
;; ADDITIONAL SECTION: 
secondarydns.itpro.local. 86400 IN A 192.168.1.101 
;; Query time: 6 msec 
;; SERVER: 192.168.1.100#53(192.168.1.100) 
;; WHEN: Thu Mar 7 13:07:56 2013 
;; MSG SIZE rcvd: 114

پایان قسمت اول

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
6 نظر